Balassi Kiadó

Szerző

Sorozatok

Hírlevél

Cimkék

Kínai Olasz Német

Adatvédelem

A Balassi Kiadó Kft. adatvédelmi nyilatkozata


A Balassi Kiadó Kft. (1136 Budapest, Hollán Ernő u. 33., a továbbiakban Kiadó)  mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.
Amennyiben a felhasználónak olyan kérdése lenne, mely jelen közleményünk alapján nem egyértelmű, kérjük írja meg nekünk, és munkatársunk megválaszolja kérdését.

A  Kiadó a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Az Ön adatait kizárólag a vásárlás lebonyolítására használjuk fel, és harmadik félnek – jogerős bírósági ítélet, ill. az erre felhatalmazott hatóságok megkeresése kivételével – soha nem adjuk ki. 

A fontosabb vonatkozó jogszabályok:

1992. évi LXIII. törvény – a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról (a továbbiakban Avtv., adatvédelmi törvény);

2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).

Tudomásul vesszük és betartjuk – többek közt –  az alábbiakat:

Személyes adat akkor kezelhető, ha
a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
b) azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete elrendeli.

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető.

Az érintettet – egyértelműen, közérthetően és részletesen – tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

A kezelt személyes adatoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek:
a) felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes;
b) pontosak, teljesek és ha szükséges, időszerűek;
c) tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Korlátozás nélkül használható, általános és egységes személyazonosító jel alkalmazása tilos.

A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama

Nem regisztrált látogatóinkról – szemben más szolgáltatók gyakorlatával – semmilyen adatot nem rögzítünk.

Regisztráció

A honlap egyes szolgáltatásai csak regisztrált felhasználók számára érhetők el.
Az adatkezelés célja: a felhasználó azonosítása, kapcsolatfelvétel, a szerződés teljesítése, statisztika készítése, a felhasználók személyre szabottabb kiszolgálása, amennyiben a felhasználó igényli, elektronikus hirdetés küldése.
A kezelt adatok köre: partner ID, felhasználónév, jelszó, e-mail cím, név, mobiltelefonszám, direktmarketing-hozzájárulás, szállítási név és cím, számlázási név és cím, születési év, nem, valamint a megrendeléssel kapcsolatos adatok.
Az adatkezelés időtartama: az utolsó belépéstől számított 1 év. 

A személyes adatok módosítására és törlésére, a hírlevél kérésére és lemondására természetesen bármikor van lehetőség.


A szolgáltatás ügyfélszolgálata

Mind az e-mail, mind a telefonos ügyfélszolgálatot a Balassi Kiadó Balassi Könyvesboltja (1137 Budapest, Katona József u. 9–11.) látja el, munkaidőben (ld. a bolt nyitvatartását!).

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal az Adatvédelmi Biztos irodájánál lehet élni:

Név: Adatvédelmi Biztos Hivatala
Székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 22.
Postacím: 1387 Budapest, Pf.: 40.
Telefon: +36 1 475 7186, +36 1 475 7100
Telefax: +36 1 269 3541
E-mail: 
adatved@obh.hu


FőoldalFőoldalKosár  

(üres)

 

 

KÖNYVESBOLTUNK