Kedves Látogatónk, Vásárlónk!

 

Kiadónk számára kiemelten fontos, hogy adatait biztonságosan, a vonatkozó magyar és európai uniós jogszabályoknak megfelelően kezeljük.

A Tájékoztató célja, hogy rögzítse a Balassi Kiadó mint adatkezelő által alkalmazott adatvédelmi és kezelési elveket, valamint, tájékoztatást nyújtson Önnek balassikiado.hu weboldalhoz kapcsolódó adatkezelésről.

Tájékoztatónk 2020. október 1. napjától  visszavonásig érvényes. Adatkezelőként jogosultak vagyunk a tájékoztatót egyoldalúan módosítani, amelyről Ön a jelen Tájékoztatóban foglaltak szerint értesülhet.

Kérjük, hogy a jelen Adatkezelési Tájékoztatónkat figyelmesen olvassa végig, különösen mielőtt bármilyen adatát megadná, vagy mielőtt valamely adatkezeléshez hozzájárulna.

Kérjük Önt, hogy az adatai napra készen tartása érdekében legyen segítségünkre, és jelezze (regisztráció esetén módosítsa adatait), ha az adatiban bármilyen változás lenne.

Tekintve, hogy a Társaságunk által folytatott adatkezelési tevékenység nem alkalmi jellegű, Társaságunk a GDPR 30. cikk (5) bekezdésének megfelelően az adatkezelési tevékenységről nyilvántartást vezet.

A jelen Tájékoztató vonatkozásában az adatkezelő:

BALASSI KIADÓ KFT.

Székhely: 1133 Budapest, Pozsonyi út 46. Fszt. 1.

Adószám: 10711646-2-41, cégjegyzékszám: 01 09 164008

 

TARTALOM

 

I.       VONATKOZÓ, ILLETVE HIVATKOZOTT FŐBB JOGSZABÁLYOK

II.      FOGALMAK

III.     MEGRENDELÉS KAPCSÁN KEZELT ADATOK

1.      Általános tájékoztatás

2.      E-mail útján történő megrendelés

3.      Regisztrációval történő vásárlás

IV.   ADATKEZELÉS INTERNETEN KERESZTÜLI BANKKÁRTYÁS FIZETÉS ESETÉN

V.         COOKIE-K/SÜTIK

1.      Általános tájékoztató

2.      Hogyan ellenőrizhetőek az alkalmazott sütik, és hogyan lehet kikapcsolni azokat

VI.        TEVÉKENYSÉGEK NAPLÓZÁSA A HONLAPON

VII.       A PANASZKEZELÉSSEL KAPCSOLATBAN KEZELT ADATOK

VIII.        AZ ADATKEZELÉS FŐ ELVEI

IX.      ADATFELDOLGOZÓK

       1.      Általános tájékoztató

       2.      Adatfeldolgozók

X.      AZ ÉRINTETTEK ADADATKEZELÉSSEL KAPCSOSLATOS JOGOSULTSÁGAI

1.      Tájékoztatás kérése, megkeresések azonosíthatósága

2.      Az adatokhoz történő hozzáférés joga

3.      A helyesbítéshez való jog

4.      A törléshez való jog („Az elfeledtetéshez való jog”)

5.      Az adatkezelés korlátozásához való jog

6.      Az adatok hordozhatóságához való jog

7.      A visszavonás joga

8.      A tiltakozáshoz való jog

XI.       AZ ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA

XII.      JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

1.      Panasztételi jog

2.      Felügyeleti hatósághoz fordulás joga

3.     Bírósághoz fordulás joga

 

 

I. VONATKOZÓ, ILLETVE HIVATKOZOTT FŐBB JOGSZABÁLYOK

GDPR

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

 Ektv.

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény

Számv.tv.

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény

Art.

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény

Áfa. tv.

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény

Grtv.

A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény

 Fgytv.

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény

Munkanap

Minden olyan nap, amely nem minősül munkaszüneti napnak.

Munkaszüneti nap

Szombat, kivéve ha az adott nap a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény („Mt.”) 102. § (5) bekezdésének felhatalmazása alapján kiadott jogszabály szerint munkanapnak minősül; valamint a vasárnap; továbbá az Mt. 102. § (1) bekezdése szerinti munkaszüneti napok, valamint az Mt. 102. § (5) bekezdése alapján kiadott jogszabály szerinti pihenőnapok

 

A fentiek mellett Kiadónk mind az adatkezelési szabályok kialakítása, mind pedig mindennapi működése során figyelembe veszi az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény rendelkezéseit.

II. FOGALMAK

Érintett

 

Minden természetes személy, aki cégünk szolgáltatása iránt érdeklődik, valamely termékét megrendeli, illetve aki a weboldalt meglátogatja, vagy akár azon regisztrál. 

Adatkezelő

Az Adatkezelő az, aki az Ön által megadott személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit meghatározza. A pontos jogszabályi fogalmat a GDPR 4. cikk 7. pontjában találja. Az Ön adatai tekintetében Társaságunk (a Balassi Kiadó Kft.) minősül adatkezelőnek, ide nem értve az interneten keresztüli bankkártyás fizetést, amellyel kapcsolatban tájékoztatást a IV. fejezetben olvashat. 

 

Adatfeldolgozó

Adatfeldolgozónak minősül minden olyan, az adatkezelőn kívüli személy vagy társaság, aki az adatkezelő nevében és megbízása alapján elvégzi az egyes adatkezelési műveleteket. Az Ön szempontjából az egyik leglényegesebb szempont, hogy az adatfeldolgozó nem dönthet önállóan az Ön adatait illetően, azokat kizárólag az Adatkezelő utasításai alapján kezelheti. A pontos jogszabályi fogalmat a GDPR 4. cikk 8. pontjában találja.

 

 

Személyes adat

Egy természetes személy neve, e-mail-címe, telefonszáma, lakcíme továbbá minden – akár közvetett módon – a személlyel kapcsolatba hozható információ ennek minősül (pl. a weboldal látogatása során rögzített adatok, ilyen lehet az IP-cím is, valamint minden olyan adat, amelyből az érintettre vonatkozóan vonható le következtetés). A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A pontos fogalmat a GDPR 4. cikk 1. pontjában találja.

 

 

Automatizált döntéshozatal

Emberi közreműködés nélküli olyan döntés meghozatalára irányuló eljárás, amelyet technológiai eszközökkel hajtanak végre.  Az adatkezelés alapulhat profilalkotáson, profilalkotás és más technológia ötvözetén, illetőleg profilalkotás nélküli eljáráson is.

Cégünk automatizált döntéshozatalt a személyes adatok vonatkozásában nem alkalmaz.

Profilalkotás

Személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják.

Cégünk profilalkotást a személyes adatok vonatkozásában nem alkalmaz.

Hozzájárulás

Az Ön személyes adatainak kezeléséhez adott olyan beleegyezése, amelynek minden esetben önkéntesnek, egyértelműnek és konkrétnak kell lennie. Mielőtt megadja hozzájárulását, biztosítanunk kell Ön számára, hogy megfelelően tájékozódjon az adatai kezelését, felhasználását illetően. A pontos fogalmat a GDPR 4. cikk 11. pontjában találja.

Adatvédelmi incidens

A biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. Ilyen eset például, ha az Önnek a weboldal használata, vagy valamely termék megrendelése kapcsán megadott adatai olyan személy birtokába kerülnek, vagy válnak megismerhetővé, aki arra jogosultsággal nem rendelkezik. Ilyennek minősül például: hackelés eredménye, adatszivárgás, adatlopás stb.

Adattovábbítás

Az adatok harmadik fél számára történő hozzáférhetővé tétele

Harmadik fél

 

Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak. Harmadik személynek minősül például egy másik adatkezelő.

Weboldal

balassikiado.hu

 

 

IP cím

Az „IP-cím” az Internet Protocol cím rövidítése, és egy hálózathoz (például az internethez) csatlakozó minden eszközhöz – így például az Ön gépéhez is – tartozik egy. Az IP-cím hasonlít a telefonszámhoz. A telefonszámhoz hasonlóan az IP-cím is számok egyedi halmaza, amely azonosítja számítógépét, hogy adatokat küldhessen más számítógépeknek és fogadhasson azoktól. Az IP-cím lehet dinamikus vagy statikus. A dinamikus IP-címeket a számítógépe ideiglenesen kapja meg, amikor csatlakozik a hálózatra. A statikus IP-címek rögzítettek, és nem változnak.

 

III. MEGRENDELÉS KAPCSÁN KEZELT ADATOK

1. Általános tájékoztatás

Amennyiben Ön bármely termékünket meg kívánja rendelni, úgy feltétlenül szükségünk van bizonyos adataira ahhoz, hogy megrendelését teljesíteni tudjuk.

Ön megrendelését a következő módokon adhatja le:

Weboldalunk használatával regisztrációval

E-mailen keresztül

2. E-mail útján történő megrendelés

Önnek lehetősége van megrendelését e-mail útján is leadni.

E-mailben ugyanazokat az adatokat kell megadnia, illetve tudja megadni, mint amelyeket a weboldalunkon történő vásárlás esetén is (III. 3. pont). A megrendelés teljesíthetőségének további feltétele, hogy a megrendelni kívánt terméket is beazonosíthatóan meg kell jelölnie az e-mailben. 2020. július 1-től a céges megrendelők számára kötelező az adószám megadása, ugyanis e nélkül nem áll módunkban számlát kiállítani.

3. Regisztrációval történő vásárlás

Regisztráció, regisztráció megerősítése, a megerősítés elmulasztásának következménye

A regisztrációt követően az Ön által megadott e-mail-elérhetőségre egy megerősítő e-mailt küldünk annak érdekében, hogy biztosak legyünk abban: a) nem éltek vissza adataival, b) érvényes e-mail-cím lett megadva.

Sajnos, ha a regisztrációját nem erősíti meg a megerősítő e-mailben foglaltak szerint, úgy nem tudja használni az oldalt, és regisztrációját kénytelenek leszünk 2 munkanapon belül törölni.

A regisztrációhoz szükséges adatok

Önnek a regisztrációhoz az alábbi adatokat kell megadnia, más adatára a regisztrációhoz nincs szükségünk. Az adatokat a lenti táblázatban megjelölt időtartamra, jogi alapon és célból kezeljük. Kérjük, hogy a regisztrációnál a magán, illetve a céges regisztrációt használja, a helyzetnek megfelelően.

Regisztrációhoz kötelező adatok[1]

Kezelt adatok

Adatkezelés célja

 • keresztnév; vezetéknév; cégnév
 • a regisztráló személyének beazonosítása;
 • cég esetében a kapcsolattartó személy beazonosítása;
 • e-mail-cím, jelszó
 • telefonszám
 • cég részéről történő megrendelés esetén az e-mail sorban a kapcsolattartó személy e-mail-címét kell megadni.
 • kapcsolattartás, értesítések, tájékoztatás küldése a megrendeléssel kapcsolatban (Például: megrendelés visszaigazolása; tájékoztatás a megrendelés aktuális állapotáról stb.)

Számlázáshoz kötelező adatok[2]

 • cégnév
 • számlázási cím (számlázási név, ország, irányítószám, város, közterület neve, közterület jellege, házszám, adószám)

Kérjük, abban az esetben, amennyiben az Ön címe/tartózkodási helye vonatkozásában az értelmezhető, úgy a következő, zárójelben szereplő adatokat is adja meg (épület; lépcsőház; szint, ajtó).

 • a regisztráló beazonosítása
 • jogi kötelezettség teljesítése (Áfa. tv. 169. §; Art. 78. §)

 

 

Fizetéshez kötelező adatok

Oldalunkon a kártyás  K&H  és a SimplePay fizetési megoldása érhető el, a szükséges adatokat a SimplePay igényli és kezeli.

 

Kezelt adatok

Jogalap

Adatkezelés időtartama

Célja

keresztnév; vezetéknév;

cégnév

az Ön hozzájárulása

– a regisztráció törléséig;

– a felhasználó beazonosítása

e-mail-cím; jelszó

telefonszám

az Ön hozzájárulása

– a regisztráció törléséig;

 

– e-mail-cím vonatkozásában: a regisztráló személyének beazonosítása;

– jelszó  vonatkozásában: a felhasználói fiókba történő biztonságos belépés biztosítása

– cégnév

– számlázási cím (számlázási név, ország, irányítószám, város, közterület neve, közterület jellege, házszám, adószám)

 

áfás számla igénylése

a felhasználó törléséig

– jogi kötelezettség teljesítése (Áfa. tv. 169. §; Art. 78. §)

 

A Társaság felhívja arra a figyelmét, hogy az e-mail-cím esetében nem szükséges, hogy az személyes adatot tartalmazzon. Így például nem szükséges, hogy az e-mail-cím az Ön nevét tartalmazza. Ön szabadon dönthet arról, hogy olyan létező e-mail-címet ad-e meg, amely a kilétére utaló információt tartalmaz.

 

Regisztráció során megadott jelszó

A jelszó megadása során kérjük, hogy a saját védelme érdekében ügyeljen arra, hogy olyan jelszót adjon meg, amely más regisztrációjához vagy hozzáférési jelszavához – így különösen banki adataihoz, PIN-kódjához, belépési kódjához stb. – nem köthető.

Elfelejtett jelszó

Abban az esetben, amennyiben Ön elfelejtette bejelentkezési jelszavát, úgy lehetősége van arra, hogy kérje fiókja helyreállítását és más jelszó megadását. Ennek menete a következő:

 • a honlapon (www.balassikiado.hu), a bejelentkezési mező alatt rákattint a megfelelő mezőre (elfelejtett jelszó);
 • az így megjelenő oldalon Ön megadja azt az e-mail-címet, amellyel regisztrált, majd kattintson a Küldés gombra;
 • ezt követően, a regisztráció során megadott e-mail-címére küldünk egy jelszó-helyreállító e-mailt;
 • a helyreállító e-mailben talál egy linket, az erre való kattintást követően új jelszót adhat meg

A helyreállító e-mail levélben található link kizárólag 48 órán belül használható fel, ezt követően az ehhez kapcsolódó adatokat töröljük. A jelszó helyreállítás kapcsán a következő adatok kerülnek rögzítésre:

Kezelt adatkör

Célja

Tárolás időtartama

Jogalapja

e-mail-cím

helyreállító e-mail kiküldése

regisztráció időtartama

a felhasználó kérése

 

Regisztrált felhasználók által menthető adatok

Az Ön kényelme érdekében regisztrált felhasználóként lehetősége van arra, hogy a vásárlásokhoz szükséges, a megrendelések kapcsán kötelezően megadandó adatait elmentse. Ebben az esetben, a későbbi vásárlások alkalmával ezeket az adatokat nem kell esetről esetre, újra megadnia.

E körben a következő adatai a következő időtartamra célból és jogalapon kerülhetnek tárolásra:

Kezelt adatok

Adatkezelési cél

Jogalap

Tárolás időtartama

 • keresztnév; vezetéknév;
 • e-mail-cím; jelszó
 • telefonszám
 • cégnév
 • számlázási cím (ország, irányítószám, város, közterület neve, közterület jellege, házszám) adószám.

Adatok mentése és megőrzése a későbbi megrendelések során történő felhasználásukhoz.

az Ön hozzájárulása

Az adatok törléséig, de legkésőbb a regisztráció megszüntetéséig.

 

A megadott adatok azonban az egyes, konkrét megrendelések kapcsán a III.2. pontban foglaltak szerint kerülnek kezelésre.

Amennyiben Ön az adatokat bármikor időközben módosítja vagy törölheti.

 

IV. ADATKEZELÉS INTERNETEN KERESZTÜLI BANKKÁRTYÁS FIZETÉS ESETÉN

Abban az esetben, amennyiben Ön az online bankkártyás fizetést választja („Bankkártyás fizetés”), úgy a fizetés az SimplePay rendszeren keresztül biztosított.

Kijelentjük, hogy a bankkártyával történő fizetés esetén semmilyen olyan adatot nem kezel Társaságunk, amelyek kifejezetten a fizetési tranzakcióhoz szükségesek. Ennek megfelelően az Ön kártyaadatai, banki adatai (például: kártya lejárati dátuma, CVC kód stb.) semmilyen formában és mértékben nem ismerhetőek meg Társaságunk számára, sem a fizetéskor, sem pedig azt követően. Társaságunk kizárólag arról értesül, hogy a vonatkozó megrendelés kapcsán a fizetés eredményes volt-e vagy sem.

Egyebekben kérjük, feltétlenül olvassa el a következő oldalon lévő információkat: http://simplepay.hu/vasarlo-aff/, valamint https://www.otpbank.hu/portal/hu/adatvedelem.

V. COOKIE-K/SÜTIK (A WEBOLDAL HASZNÁLATA SORÁN RÖGZÍTETT ADATOK)

1. Általános tájékoztató

Mint arról már Ön is hallhatott, a Sütik (azaz, az úgynevezett „cookie”-k) nem mások, mint kis fájlok, amely egy sor karaktert tartalmaznak, és amelyek akkor kerülnek a látogató számítógépére, amikor az egy webhelyet keres fel. Amikor ismét felkeresi az adott webhelyet, a cookie-knak köszönhetően a webhely képes felismerni a látogató böngészőjét. 

A cookie-k tárolhatnak felhasználói beállításokat (pl. választott nyelv vagy pénznem) és egyéb információkat is. A sütik általánosságban megkönnyítik a weboldal használatát, elősegítik, hogy a weboldal a felhasználók számára igazi webes élményt nyújtson, és hatékony információforrást jelentsen, továbbá biztosítják a weboldal üzemeltetője részére az oldal működésének ellenőrzését, visszaélések megakadályozását és a weboldalon nyújtott szolgáltatások zavartalan és megfelelő színvonalú biztosítását.

Léteznek olyan sütik, amelyeket kizárólag az Ön hozzájárulását követően helyezhetünk el eszközén, de vannak olyan sütik is, amelyekhez az Ön hozzájárulása nem szükséges. A hozzájárulást nem igénylő sütikről azonban természetesen a jelen tájékoztató útján ugyancsak tájékoztatást adunk.

A hozzájárulást igénylő sütik esetében az adatait kizárólag azt követően kezeljük, miután Ön hozzájárulását adta adatai kezeléséhez. Hozzájárulását a weboldalon felugró ablakban, az Elfogadom gomb megnyomásával adhatja meg.

2. Hogyan ellenőrizhetőek az alkalmazott sütik, és hogyan lehet kikapcsolni őket?

Minden modern böngésző engedélyezi a sütik beállításának a változtatását. A legtöbb böngésző alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, ezek a beállítások azonban általában megváltoztathatók, így a böngésző meg tudja akadályozni az automatikus elfogadást, és minden alkalommal fel tudja ajánlani a választás lehetőségét, hogy engedélyezi-e a sütiket.

Felhívjuk figyelmét, hogy mivel a sütik célja weboldalunk használhatóságának és folyamatainak megkönnyítése vagy lehetővé tétele, a cookie-k alkalmazásának megakadályozása vagy törlése miatt előfordulhat, hogy nem tudja weboldalunk funkcióit teljes körűen használni, illetve hogy a weboldal a tervezettől eltérően fog működni böngészőjében.

A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat: 

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=hu, 

Microsoft Expolorer: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies, 

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak-tarolnak-szami.

Honlapunkon használt sütik és ezek főbb adatai

Cookie típusa

Célja; adatok köre

Kell-e az Ön hozzájárulása

Adattárolás időtartama

Technikailag elengedhetetlenül szükséges munkamenet (session) sütik

Cél: Ezek nélkülözhetetlenek a weboldalunkon történő navigáláshoz, weboldalunk kulcsfontosságú funkcióinak működéséhez és a védett tartalmak eléréséhez.

Adatok köre: Ezek a cookie-k az adatlapok kitöltéséhez szükséges információkat és esetenként az Ön által kiválasztott nyelvet tárolják, és nem gyűjtenek Önről olyan információkat, melyekkel Önt azonosítani lehetne, melyeket marketing céljából fel lehetne használni, vagy amelyek emlékeznének arra, milyen más honlapokon járt.

Nem

2 hét

 

Analytics cookie

 

A weboldal a Google Inc. („Google”) Google Analytics rendszerét használja a látogatottságának elemzésére. A Google Analytics rendszere ún. „cookie-kat” – egyszerű, rövid, kisméretű szöveges fájlokat – tárol el az Ön informatikai eszközén és ezek segítségével elemzi a weboldalunk látogatottságát, segítve ezzel a weboldalunk fejlesztését a felhasználói élmény fokozása érdekében (részleteket l. a Google oldalán).

Nem

l. a Google Adatvédelmi irányelveit.

Funkcionális cookie

 

Ezek a cookie-k a felhasználói élmény javítása érdekében észlelik, hogy milyen eszközzel nyitotta meg a honlapunkat, megjegyzik az Ön korábbi felhasználói döntéseit (mint például a felhasználóneve, jelszava, választott nyelv, régió, bejelentkezett-e egy korábbi munkamenet során, a szövegméretben, betűtípusban vagy a honlap egyéb testre szabható elemében Ön által végrehajtott felhasználói változtatások), hogy ilyen módon jobb és személyre szabottabb funkciókat kínálhassunk Önnek.

Ezek a cookie-k nem követik Önt nyomon más honlapokon folytatott tevékenységét és nem használjuk azokat olyan célra, hogy hirdetéseket küldjünk Önnek más oldalakon keresztül.

 

Nem

 1. hét

 

VI. TEVÉKENYSÉGEK NAPLÓZÁSA A HONLAPON

A weblapon folytatott egyes tevékenységei az alábbi célokból és időtartamra rögzítésre kerülhetnek:

Kezelt adat

Jogalapja

Célja

Időtartama

adott tevékenység megtételének időpontja (dátum és óra, perc, másodperc pontossággal)

Az adatkezelő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont)

A honlap látogatása során az Adatkezelő az egyes tevékenységek visszakövethetősége, illetve az egyes cselekmények (hozzájárulások) megtételének igazolhatósága, a szolgáltatások működésének ellenőrzése, illetve a visszaélések megakadályozása érdekében a következő tevékenységeket naplózza:

 • regisztráció során az Általános Szerződési Feltételek elfogadása
 • megrendelés leadása során az Általános Szerződési feltételek elfogadása
 • megrendelés leadása
 • hírlevélre feliratkozás igénylése

 

30 nap

felhasználó számítógépének IP-címe;

meglátogatott oldal IP-címe

 

 

 

 

 

A naplózások során rögzített adatokat kizárólag a vonatkozó tevékenység, cselekmény kapcsán releváns adatokkal kötjük össze.

VII. PANASZKEZELÉSSEL KAPCSOLATBAN KEZELT ADATOK

Kezelt adatok

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

E-mailben vagy postai úton érkezett, vagy jegyzőkönyvezett panasz adatai, így különösen:

 • panaszt tevő azonosítására alkalmas adatok (neve; e-mail-címe stb.)
 • panasztétel időpontja
 • panasz tartalma
 • stb.

Panasz kezelése

Fgytv. szerinti, a panasz kezelésére, rögzítésére vonatkozó jogi kötelezettség.

1        év

 

VIII. AZ ADATKEZELÉS FŐ ELVEI

A Személyes adatokat csak tisztességesen és törvényesen szabad megszerezni és feldolgozni. A Személyes adatokat csak meghatározott és törvényes célra szabad tárolni, attól eltérő módon nem szabad felhasználni.

A Személyes adatoknak tárolásuk céljával arányban kell állniuk, meg kell felelniük e célnak, azon nem terjeszkedhetnek túl.

A Személyes adatok tárolási módjának olyannak kell lennie, amely az érintett Felhasználó azonosítását csak a tárolás céljához szükséges ideig teszi lehetővé.

Meg kell tenni a megfelelő biztonsági intézkedéseket az automatizált adatállományokban tárolt Személyes adatok védelme érdekében a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, véletlen elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozására.

 

IX. ADATFELDOLGOZÓK

1. Általános tájékoztató

Kizárólag olyan adatfeldolgozókat veszünk igénybe, akik vagy amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak az adatkezelés jogszabály által előírt követelményeinek való megfeleléséhez és az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajtanak végre.

Adatfeldolgozó igénybevételére – a vonatkozó jogszabályi követelmények betartása mellett – az Ön hozzájárulása nélkül is jogosultak vagyunk, azonban kötelességünk tájékoztatni Önt az adatfeldolgozó személyéről!

Az adatfeldolgozók személye változhat. Abban az esetben, ha bármely egyedi adatkezelés vonatkozásában a jelen Tájékoztatóban megjelölt állandó adatfeldolgozókon kívüli adatfeldolgozók kerülnének alkalmazásra, úgy az adott egyedi adatkezelés vonatkozásában a Társaság külön tájékoztatja az adatkezeléssel, feldolgozással érintetteket.

2. Adatfeldolgozók

Állandó jelleggel igénybe vett adatfeldolgozók

Jelenleg, állandó jelleggel a következő adatfeldolgozókat vesszük igénybe:

Adatfeldolgozó neve és adatai

Adatfeldolgozással érintett tevékenységek

Webonic Kft. (Cégjegyzékszám: 01-09-025725; Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.)

Honlapüzemeltetés

A Kiadó honlapjának fenntartása és kezelése, az IT szolgáltatások (tárhelyszolgáltatás) biztosítója.

Ennek keretében – a vele fennálló szerződés tartamáig – adatfeldolgozóként kezeli a honlapon megadott személyes adatokat.

Pap Zsolt

honlapfejlesztő

Soóky Andrea

Igazgató

Balassi Kiadó Kft.

Tulajdonos

Szegedi Krisztina

Könyvelés, számlák

Csomagpiac

Szállításhoz név, cím, telefonszám, email cím

 

 

 

X. AZ ÉRINTETTEK ADADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGOSULTSÁGAI

1. Tájékoztatás kérése, megkeresések azonosíthatósága

Az Adatkezelő az adatkezelés megkezdését megelőzően, illetve az Ön ez irányú megkeresése esetén az adatkezelés tartama alatt is tájékoztatást ad az Önről kezelt adatokról a Rendeletben meghatározott tartalommal.

Ön személyes adatainak a kezeléséről az Adatkezelőtől bármikor írásban tájékoztatást kérhet, a következő elérhetőségek valamelyikén:

 1. postai cím: 1132 Budapest, Hollán Ernő utca 33. IV. 5.
 2. e-mail-cím: balassi@balassikiado.hu

A tájékoztatáskérést, illetve bármilyen más megkeresését is csak akkor tekintjük hitelesnek illetve jogszerűnek, és tudunk azzal kapcsolatban tájékoztatást adni, ha a megküldött kérelem alapján Ön egyértelműen beazonosítható. A beazonosítás a következők szerint történhet:

regisztrált felhasználók esetén a regisztrált e-mail-címről érkező megkereséseket az arra jogosult személytől származónak tekintjük.

Társaságunk fenntartja a jogot arra, hogy további megerősítő adatokat kérjen be, amennyiben az arra jogosult személye megítélése szerint kétséges.

Amennyiben Ön megkeresi az Adatkezelőt annak érdekében, hogy a kezelt adatairól tájékoztatást kérjen, úgy az Adatkezelő az erre vonatkozó kérelme benyújtását követően indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt.

A tájékoztatást az Adatkezelő főszabály szerint díjmentesen biztosítja.  Kérjük, vegye figyelembe azonban, hogy abban az esetben, ha az Ön kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő (figyelembe véve a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségeket is)

a) észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy

b) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

Annak bizonyítása, hogy az Ön kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó, az Adatkezelőt terheli.

2. Az adatokhoz történő hozzáférés joga

Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, akkor arra is jogosult, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon, azaz, ebben az esetben az Adatkezelő az Önnel kapcsolatban kezelt személyes adatok másolatát az Ön rendelkezésére bocsátja.

Felhívjuk figyelmét, hogy a kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban bocsájtjuk a rendelkezésére (ennek pontos módjáról előzetesen tájékoztatjuk Önt), kivéve, ha Ön azt másként kéri.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait. Az Adatkezelő a hozzáférési jogot ennek megfelelően tudja Önnek biztosítani.

3. A helyesbítéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy

 

  • kérje az Adatkezelőt arra, hogy indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat (helyesbítés), valamint
  • figyelembe véve az adatkezelés célját, kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését (kiegészítés).

4. A törléshez való jog („Az elfeledtetéshez való jog”)

Ön jogosult kérni az Adatkezelőt, hogy törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat. Ebben az esetben az Adatkezelő kötelessé válik arra, hogy az Ön személyes adatait indokolatlan késedelem nélkül törölje, ehhez azonban – az Ön kérelmén túlmenően – az is szükséges, hogy a Rendeletben meghatározott okok valamelyike fennálljon (Rendelet 17. cikk (1) bekezdés).

Ilyen ok lehet például:

 • az adatkezelési cél megszűnése: ezen esetekben az adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • hozzájárulás visszavonása: amennyiben az Adatkezelő az Ön adatait az Ön hozzájárulása alapján kezelte, úgy az adatkezelés jogalapját képező hozzájárulását Ön visszavonhatja. Ebben az esetben az Adatkezelő az adatok további kezelését megszünteti, és azokat törli, fontos azonban, hogy ennek feltétele az is, hogy az adatkezelésnek ne legyen más jogalapja (pl. valamely adójogszabály által előírt megőrzési kötelezettség)!
 • tiltakozás jogos érdeken alapuló kezelés ellen: ha az Ön adatainak kezelése jogos érdeken alapszik, Ön tiltakozhat az adatai ilyen alapon történő kezelése ellen. A törlés feltétele, hogy ne legyen más, elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre (pl. ilyen elsőbbséget élvező ok lehet a személyes adatoknak a csalások megelőzése céljából feltétlenül szükséges kezelése, későbbi jogviták, peres eljárások során bizonyítékként felhasználható adatok megőrzése stb.)
 • jogellenes adatkezelés: azaz, ha az Ön személyes adatit jogellenesen kezelték

Amennyiben az Adatkezelő nyilvánosságra hozta személyes adatait, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő többi adatkezelőt is, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

Az adatok törlése nem hajtható végre, ha az adatkezelés az alábbi okokból, célokból szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése (pl. adójogi előírások), illetve közérdekből vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 • a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges adatok kapcsán.

5. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra kérni az Adatkezelőt, hogy az korlátozza adatainak a kezelését, ha az alábbi feltételek

valamelyike teljesül:

 • Ön vitatja a személyes adatai pontosságát. Ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát.
 • az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi az adatok törlését, és e helyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen. Ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

Ezen esetekben, illetve időtartam alatt az Adatkezelő az Ön adatait megőrzi, azonban azon érdemi adatkezelést nem végez. A korlátozás feloldása esetén az Adatkezelő értesíti Önt.

6. Az adatok hordozhatóságához való jog

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő.

Ezen jogosultság kizárólag a következő esetekben illeti meg Önt:

 • az Ön adatainak kezelése az Ön hozzájárulásán vagy szerződésen alapszik, és
 • az adatkezelés automatizált módon történik.

E körben Ön jogosult arra is, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatainak az Adatkezelők közötti közvetlen továbbítását. E jog gyakorlása nem sértheti azonban a törléshez való jogot.

Ezen jogosultságát nem gyakorolhatja, ha az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

Felhívjuk figyelmét, hogy ezen jogosultsága nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait sem.

7. A visszavonás joga

Ön jogosult arra, hogy amennyiben az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapszik, úgy az adatkezeléshez szükséges hozzájárulását bármely időpontban visszavonja.

Tájékoztatjuk, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Kérjük, vegye figyelembe továbbá a 4. pontban (törléshez való jog) foglaltakat, és az ott meghatározott (a törlés mellőzésére vonatkozó) kivételeket is!

8. A tiltakozáshoz való jog

Ezen jogosultság kizárólag a következő esetekben illeti meg Önt:

a)    az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, vagy

b)    az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

A tiltakozáshoz való joga kiterjed a fentiek bármelyikén alapuló profilalkotásra is.

Abban az esetben, ha Ön tiltakozik az adatai kezelése ellen, úgy az Adatkezelő az Ön személyes adatait nem kezelheti tovább. Ez alól kivétel, ha az Adatkezelő bizonyítani tudja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak (pl. kártérítési igény érvényesítéséhez, bizonyítékként történő felhasználáshoz szükségesek).

Eltérés közvetlen üzletszerzési célú adatkezelés esetén: ezen esetekben Ön bármikor jogosult tiltakozni a személyes adatainak e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

Eltérés tudományos és történelmi kutatás, valamint statisztikai célú adatkezelés esetén: ebben az esetben Ön jogosult arra, hogy tiltakozzon az adatai kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

 

XI. AZ ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA

Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Adatkezelési tájékoztatót, illetve az adatkezelésre vonatkozó szabályokat egyoldalú döntésével bármikor módosítsa.

Hogyan értesülhet Ön a módosításokról?

A módosulásról minden regisztrált felhasználónkat e-mailen keresztül értesítjük. A nem regisztrált felhasználók külön értesítése nem lehetséges, így kérjük, hogy minden esetben ellenőrizze, hogy módosultak-e a szabályok.

Az átláthatóság érdekében, a tájékoztató elején feltüntetjük, hogy az mikortól alkalmazandó, illetve jelöljük a tájékoztató verziószámát is, így Ön egyből, könnyen láthatja, hogy módosultak-e az adatkezelési szabályaink, feltételeink.

 

XII. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

1. Panasztételi jog

Abban az esetben, ha adatainak kezelésével kapcsolatban bármilyen jogsértést tapasztal, vagy panasszal kíván élni, úgy azt Társaságunk következő elérhetőségeinek bármelyikén jelezheti a felmerült jogsértés, probléma, panasz kezelése érdekében:

 

E-mail-cím: balassi@balassikiado.hu, postacím: 1136 Budapest, Hollán Ernő utca 33. IV. 5.

 

2. Felügyeleti hatósághoz fordulás joga

A személyes adatainak védelme, jogai érvényesítése érdekében Ön jogosult bejelentéssel élni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, mint felügyeleti Hatósághoz. Az Ön bejelentése alapján adatvédelmi hatósági eljárás indulhat.

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.,

telefon: 06 1 391 1400, Fax: 06 1 391 1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: http://www.naih.hu

3. Bírósághoz fordulás joga

Ön a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani. A pert az érintett – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat..
[1] Ezen adatok hiányában regisztrációját nem tudjuk elfogadni.

[2] Ezen adatok hiányában áfás számlát nem tudunk kiállítani.